Algemene informatie

Het bestuur

Bestuur
Drs. Harry Moeskops (voorzitter)
Mr. Jeanette Bos (secretaris)
Eric Warmoltz (penningmeester)

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Het bestuur komt 4 à 5 maal per jaar bijeen en de bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. De Stichting Marline Fritzius heeft een vast betaalde kracht in dienst, en huurt  freelance kunstenaars in.

Jaarverslagen

Geïnteresseerden kunnen het jaarverslag van Stichting Marline Fritzius downloaden door te klikken op een van onderstaande links.

Jaarverslag 2022 (PDF)

Jaarverslag 2022 ANBI (PDF)

Jaarverslag 2021 (PDF)

Jaarverslag 2021 ANBI (PDF)

Jaarverslag 2020 (PDF)

Jaarverslag 2020 ANBI (PDF)

Jaarverslag 2019 (PDF)

Jaarverslag 2018 (PDF)

Jaarverslag 2017 (PDF)

Jaarverslag 2016 (PDF)

Jaarverslag 2015 (PDF)

Jaarverslag 2014 (PDF)

Beleidsplan Stichting Marline Fritzius (2023-2027)

1. Inleiding

De Stichting Marline Fritzius (hierna: de stichting) is opgericht door kunstenares Marline Fritzius. Bij leven heeft zij persoonlijk ervaren wat de waarde kan zijn van het jezelf uitdrukken in schilderkunst wanneer je door afasie niet meer goed uit je woorden kunt komen. Afasie ontstaat door niet-aangeboren letsel in het taalcentrum van de hersenen. Wanneer mensen zich niet meer in taal kunnen uitdrukken, kan het uiten in beeld een prettige en betekenisvolle bezigheid zijn.

In dit document zet het bestuur van de stichting het voorgenomen beleid uiteen.

2. Strategie

2.1. Kernprincipes van de stichting
Doelstelling: De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt:

  • Het geven van gelegenheid aan afasiepatiënten en mensen met psychische problemen om actief te zijn op het gebied van de kunst.
  • Het ondersteunen van fysieke en/of psychisch gehandicapte kunstenaars.

Het bestuur wil de ten uitvoer legging van de doelstelling van de stichting hanteerbaar en haalbaar houden. Daarom heeft hij ervoor gekozen om de uitvoering van de doelstelling vooralsnog te beperken tot hetgeen de oprichtster van de stichting, Marline Fritzius, voorstond toen zij de stichting oprichtte: het voor mensen met afasie mogelijk maken om te schilderen of te boetseren.

De stichting beoogt met haar doelstelling het algemeen belang te dienen. De stichting heeft geen winstoogmerk. Zij onderneemt al haar activiteiten in lijn met haar status van Algemeen Nut Beogende Instelling en respecteert te allen tijde de daaraan verbonden voorwaarden.

2.2. Bestemming liquidatiesaldo
Analoog aan het gestelde in artikel lid 3 van de statuten zal een eventueel batig liquidatiesaldo worden besteed in overeenstemming met het algemeen nut beogende doel van de stichting.

3 Beleid

3.1. Werkzaamheden van de stichting
Om haar doelstelling te realiseren, onderneemt de stichting een tweetal maatschappelijke activiteiten. Ten eerste organiseert de stichting een eigen kunstatelier waar mensen met afasie bijeenkomen om onder begeleiding van een kunstenaar te schilderen en te boetseren. Ook onderhoudt zij een galerie waar gemaakte werken tentoongesteld kunnen worden. Ten tweede verleent de stichting donaties aan gelijksoortige initiatieven elders in Nederland.

3.2. Atelier
Het atelier en de galerie bevinden zich in Amsterdam op de locatie aan de Brouwersgracht waar Marline Fritzius tot aan haar dood heeft gewoond. In het atelier komen mensen met afasie in groepjes van maximaal zes mensen bij elkaar om te schilderen of te boetseren. Een ervaren kunstenaar begeleidt de deelnemers. Ook wanneer men nog nooit heeft getekend of geschilderd of als men met links moet leren werken, is men van harte welkom. Het plezier staat voorop. Wat men zelf het leukst vindt om te maken, kan een interessante zoektocht zijn. De stichting rekent de deelnemers geen kosten voor deelname. Het atelier wordt gerund door toegewijde vrijwilligers.

3.3. Donaties
Jaarlijks stelt de stichting een bedrag beschikbaar voor het verstrekken van donaties aan organisaties of particuliere initiatiefnemers die mensen met afasie beeldende kunst willen laten bedrijven. Het bestuur beoordeelt de aanvragen op grond van een aantal criteria.

De belangrijkste zijn:

  • De activiteit moet ten goede komen aan minimaal 5 mensen met afasie.
  • Een kunstenaar verzorgt de begeleiding.
  • De bijeenkomsten vinden periodiek plaats (bij voorkeur wekelijks).
  • De activiteit kan geen doorgang vinden zonder financiële steun van de stichting.
  • De aanpak en verantwoording zijn transparant.

3.4. Werving van gelden
De stichting was enig erfgenaam van haar oprichtster Marline Fritzius. De stichting beschikt hierdoor over voldoende vermogen om haar doelstelling gedurende lange tijd te realiseren. De stichting doet daarom niet aan actieve fondsenwerving. Zij staat wel open voor giften, legaten en erfstellingen van hen die de stichting een warm hart toedragen.

3.5. Vermogen van de stichting
Het vermogen van de stichting staat geheel ten dienste van de doelstelling van de stichting. Zo heeft onze oprichtster en erflaatster Marline Fritzius het gewild. De stichting streeft naar reële instandhouding van het vermogen. Dat betekent instandhouding van de waarde na aftrek van beheerkosten en rekening houdend met inflatie. Het resterende rendement besteedt de stichting geheel aan haar doelstelling. De stichting is dus een vermogensfonds. Het liquide vermogen heeft de stichting grotendeels in beheer gegeven bij professioneel vermogensbeheerder Bank ten Cate & Cie te Amsterdam. Deze hanteert een behoudende beleggingsstrategie, gericht op de reële instandhouding van het vermogen. Het beheer kan forse waarde schommelingen met zich meebrengen. Het nagestreefde beleggingsdoel is dan ook een langere termijn doelstelling.

Daarnaast bezit de stichting de panden Brouwersgracht 220 en 222. De stichting verhuurt van beide panden de bovenste etages. De benedenverdiepingen zijn in gebruik als atelier, galerie en kantoor van de stichting. De stichting streeft ernaar de kosten van de panden geheel te dekken uit de huuropbrengsten en staat dus een neutraal exploitatieresultaat voor.

De stichting streeft er voorts naar niet meer vermogen aan te houden dan redelijkerwijs nodig is voor de opbouw, uitbouw en verdere continuïteit van de activiteiten van de stichting ten behoeve van de eigen doelstelling.

3.6. Beschikken over het vermogen van de stichting
In artikel 7 van de statuten zijn de bepalingen omtrent de besluitvoering van het bestuur opgenomen. Op grond van deze bepalingen en de feitelijke werkzaamheid van de stichting heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

4. Overige

4.1. Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Voor niet beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan derden een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het vergoedingsbeleid is erop gericht mensen te vergoeden volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij de ANBI status van de stichting.

4.2. Beschrijving administratieve organisatie
De administratie van de stichting wordt gevoerd door de firma Vigilanter BV te Maarsbergen. Zij stellen ook de jaarrekening van de stichting op.

4.3. Vergaderfrequentie
Het bestuur vergadert tenminste vier keer per jaar en vaker indien daar aanleiding toe is.

4.4. Publicatie
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht als Algemeen Nut Beogende Instelling via haar website: www.stichtingmarlinefritzius.nl.

Media

Om een indruk te geven van de Stichting Marline Fritzius hebben we een selectie gemaakt van artikelen die in de pers zijn verschenen. Klik op onderstaande links om de artikelen te lezen.

2014

2012

2011